ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України») відповідно до Статуту, затвердженого наказом МОЗ України від 04.10.2012 №194-0 є юридичною особою публічного права, бюджетною неприбутковою установою, підпорядкованою МОЗ України.

Відповідно до Статуту, основними завданнями ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України» є:

 • надання організаційно-методичної допомоги ВМ(Ф)НЗ, підпорядкованим МОЗ України з питань навчально-методичного забезпечення навчального процесу, координація цієї роботи;
 • участь у створенні державних стандартів вищої освіти та галузевих стандартів вищої освіти;
 • організація розробки та оновлення навчальних планів додипломної підготовки лікарів та фармацевтів усіх спеціальностей, у тому числі фахівців, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • організація підготовки до затвердження та тиражування типових навчальних програм з усіх дисциплін та курсів за вибором додипломної підготовки лікарів та фармацевтів, наскрізних програм з важливих напрямів підготовки лікарів; аналіз укомплектованості ВМ(Ф)НЗ типовими навчальними програмами, затвердженими МОЗ України в установленому порядку;
 • організація розробок та забезпечення навчальних закладів відповідними методичними рекомендаціями та інструктивно-методичними матеріалами з організації навчально-виховного процесу;
 • щорічний аналіз забезпечення студентів сучасними підручниками та посібниками, виданими протягом останніх 5-и років; узагальнення та аналіз матеріалів, наданих ВМ(Ф)НЗ щодо коштів, спрямованих на закупівлю навчальної літератури, видавничої діяльності навчальних закладів та пропозицій до оперативного плану видання навчальної та навчально-методичної літератури;
 • формування перспективного та річного планів видання навчальних книг;
 • рецензування рукописів підручників, посібників тощо, представлених для розгляду на засіданнях Комісії з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України, підготовка витягів з протоколів та направлення їх у МОН України;
 • підготовка та подання до МОН України матеріалів для висунення кращих навчальних підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • дослідження тенденцій розвитку медичної освіти, аналіз стану та перспектив розвитку вітчизняної системи освіти;
 • планування, організація та проведення науково-методичних (науково-практичних) конференцій та семінарів з питань вищої медичної (фармацевтичної) освіти;
 • аналіз навчально-методичного забезпечення у ВМ(Ф)НЗ;
 • організація запровадження у навчальних закладах сучасних технологій та форм навчання, участь у створенні інформаційної системи підтримки єдиної галузевої освітньої мережі, зокрема підготовка проекту методичних рекомендацій щодо підготовки електронних видань, дидактичних демонстраційних матеріалів, електронних навчальних посібників та підручників; участь у підготовці методичних рекомендацій «Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу» та запровадження їх у роботу ВМ(Ф)НЗ;
 • координація роботи опорних кафедр з додипломної та післядипломної підготовки лікарів та фармацевтів, визначених наказом МОЗ України від 23.08.2011 № 532, підготовка інформаційних листів-повідомлень щодо проведення семінарів-нарад завідувачів однопрофільних кафедр;
 • координація навчально-методичної роботи Галузевої науково-дослідної лабораторії додипломної підготовки лікарів Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Науково-методичної лабораторії з питань підготовки  стоматологів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету, Проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної освіти лікарів (провізорів) Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;
 • підготовка проектів наказів про призначення голів державних екзаменаційних комісій, участь у проведенні аналізу результатів роботи державних екзаменаційних комісій (звітів голів ДЕК); підготовка рекомендацій  (зразків) щодо заповнення Додатків до диплома про вищу освіту (Diploma supplement) випускників усіх спеціальностей;
 • участь у роботі моніторингових груп на виконання наказу МОЗ України від 24.10.2012. № 834 «», складання графіку моніторингу навчально-методичної роботи ВМ(Ф)НЗ ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти; участь у перевірці організації роботи баз стажування лікарів-інтернів;
 • систематична підготовка інформації про стан виховної роботи;
 • надання консультативної допомоги викладачам ВМ(Ф)НЗ з питань організації методичної роботи.

Про Центральний методичний кабінет